แพรแถบ

แพรแถบ วิชาความรู้ฐานรากเกี่ยวกับแพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก

แพรแถบ 7 ปีที่ผ่านมา โดย เจ้าของร้านค้า
วิชาความรู้ฐานรากเกี่ยวกับแพรแถบย่อ

● คน จำน วน ไม่ น้อ ย อา จจ ะเ คย ส งสัย ว่า  “ แ ถบ สี”  ที่ ติด อยู่ บน หน้ าอก ด้าน ซ้า ยลั กษณ ะเ ป็น แถ บสี ต่า งๆ  เ รีย งติ ดกั น  มีค ว ามห มา ยว่ าอ ย่า งไ ร  บ ท ความนี้จะพาไปทำความเข้าใจในฐานราก เกี่ยวกับแถบสีดังที่กล่าวมาข้างต้น ที่บางท่านใส่ปลำดับอยู่แต่ไม่เคยรู้คำนิยาม

แพรแถบ

● แถบสีดังที่กล่าวถึงมาแล้วเรียกว่า “แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก” หรือที่เรียกกันจนติดปากทั่วไปว่า “แพรแถบย่อ” หรือ “แถบสีติดหน้าอก” ก็สุดแท้แต่จะเรียก สื่อสารข้อความรู้ความเข้าใจกันก็เป็นอันพอ แต่หากจะเรียกขานอย่างเป็นทางการ ควรเรียกว่า“แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก”

● สำหรับแพรแถบย่อเหรียญที่ระลึกนั้น จะหมายถึงว่าแถบสีต่างๆ ที่ติดอยู่บนหน้าอกเรียกสั้นๆว่า “แพรแถบ” ส่วนเหรียญที่ระลึกปลำดับขั้นแพรแถบ จะมีเค้าหน้าเป็นผ้าแพรแถบมาพร้อมกับเหรียญที่ระลึก เรียกสั้นๆว่า “เหรียญที่ระลึก” ทั้งแพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก และ เหรียญที่ระลึกปลำดับชั้นแพรแถบ จัดอยู่ในหมู่เหรียญราชอิสริยาภรณ์ ดีกรีที่ ๔ เป็นเหรียญที่ทรงพระขอความกรุณากรุณาเกล้าฯให้ทำขึ้นเนื่องในจังหวะสำคัญต่างๆ เพื่อที่จะพระราชทานเป็นที่ระลึกให้คนทั่วๆไปปชั้นเชิงได้อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “ดังที่กฎที่ต้องปฏิบัติหมายชี้เฉพาะไว้”

● สำ หรับข้าราชการ พนักงานราชการ หรือ ลูกจ้างหน่วยงานราชการต่างๆ ที่บรรจุใหม่ สามารถปลำดับขั้นแพรแถบได้ โดยจะปดีกรีได้จำเพาะ “แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก” ยังไม่อาจจะปลำดับ “แพรแถบย่อเหรียญเครื่องราชอิสริยาภรณ์” จนกว่าจะได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในลำดับขั้นนั้นๆ เสียก่อน

วิ ชาก า รเบื้ องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ
วิชา ความ รู้รา กฐานเกี่ย วกับแพรแถบ
ห  ลายค นค งจ ะเคยส งสั ยว่า “แพร แถบ” ที่ติดอ ยู่บนหน้าอกด้านซ้าย รูปพรรณเป็นแถบริ้วสีต่างๆ
แต่ ล ะสีนั้ น มีคว าม หมาย อย่างไ ร ส  าหรับข้า รา ชก า ร หรือบุคลากรราชการที่บรรจุใหม่ สามารถประดับแพร
แถ บไ ด้ แต่จะปลำดั บได้เฉพ าะ  “แพร แถบย่ อเหรี  ยญที่ ระลึก” แต่ยังไม่สามารถปชั้น “แพรแถบย่อเหรียญ
เ ครื่องรา ชอิสริยาภรณ์” จนกระทั่งจะได้รับพ ระราชทานเครื่อ งราชอิสริยาภรณ์ในชั้นเชิงนั้นๆ เสียก่อน

แพรแ ถบไม่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปเกรดตามปีเกิด-งานหรือไม่พัน
สำหรั บบางคนที่นิมยมติดตามปีกำเนิดค่ะ
แพรแถบปดีกรีตามปีกำเนิด
แถมยัง มี
ช่องที่ 1  สำคัญที่สุด สีแสดงปีกำเนิด
ช่องที่ 2-5  สีเครื่องหมาย พระราชพิธีที่เรียงอันดับมา
ช่องที่ 6 รา ชาภิเษก ร.10 2562 ตอนนี้ค่ะ
ขาหลังสาม ารถเฟ้นได้ มี
-ขาเข็มกลัด
-ขาหมุดเสีย บ
-ติดแม่เหล็กขนาด 1 .5×7ซม : ขนาดจะกลางๆสำามารถนำไปติดได้
-ติดแม่เหล็ กขนาด  2×9ซม : ขนาดจะเต็มข้างหลังแพรแถบขนาด 2ซมพอดี ยึดแน่น

จากกำห  นดการด้ า  นบน ถ้ากำ เนิดปี พ.ศ.๒ ๕๒๗ เ ราจะมีสิทธิ์ติดเหรียญที่ร ะลึก/แพรแถบย่อเหรียญที่ระลึก
ตั้งแ ต่ ปี พุ ทธศัก รา ช ๒๕๒๗  คื อ เหรีย ญที่ร ะลึก /แ พรแถบย่ อ เหรียญ ที่ระลึ กสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔
พรร  ษา เรียง ล  งมา จน ถึงปี  พุทธ ศักร าช๒๕๕ ๕ คือ เ หรีย ญที่ระลึ ก /แพรแถบ ย่อเหรียญที่ระลึก สมเด็จพระบรม
โอ  รสาธิราชฯ   ครบ  ๕ รอ บ  นั บรวมกั นได้ ๑๐ เหรี ยญที่ระ ลึก/แพรแถ บย่อเหรียญที่ ระลึก

แพร แถบไม่มี เครื่องร าชอิสริยาภ รณ์ ปชั้นเชิงตามปีกำเนิด-งานมั๊ยพัน
เพื่ อบา งผู้ค นที่นิมยมติ ดตา มปีเกิดจ้ะ
แพรแถบ  ปลำดับตามปีกำ เนิด
ประกอ บด้ว ย
ช่องที่  1 สำคัญที่ สุด สีทำให้ ทราบปีกำ เนิด
ช่องที่  2-5 สี เค รื่อ งหมา ย พ ระราช พิธี ที่เรี ย ง ลำดั บม า
ช่องที่  6 ราชา ภิเษก  ร. 10 256 2 เ ดี๋ยวนี้จ้ ะ
ขาข้าง หลังสามารถเลื อกเฟ้นได้ มี
-ขาเข็ มกลัด แพร แถบ
-ขาห มุดเสียบ
-ติด แม่เหล็กขนาด 1.5×7ซม : ขนาดจะกลางๆสำามารถนำไปติดได้
-ติดแม่เหล็กขนาด 2×9ซม : ขนาดจะเต็มหลังแพรแถบขนาด 2ซมพอดี ยึดแน่น

@LINE

กลับสู่หน้าหลัก – xn--m3ch0a7d4czb